Κεφάλαιο 1

Μια εισαγωγή στην έννοια των μη τυπικών Μαθηματικών 

1.1 Μη τυπικά μαθηματικά 

Πώς μπορούμε να ορίσουμε την έννοια της μη τυπικής μάθησης/εκπαίδευσης; 

Ο όρος “μη τυπική εκπαίδευση” χρονολογείται από το 1974, όπου οι Coombs και Ahmed χρησιμοποίησαν τον όρο για πρώτη φορά. Οι Coombs και Ahmed, διαπίστωσαν ότι η μάθηση και η εκπαίδευση μπορούν να εξομοιωθούν, παρά το πώς, πού και πότε λαμβάνει χώρα η μαθησιακή διαδικασία (Mok, 2011). Η μη τυπική μάθηση μπορεί να οριστεί ως μια μορφή μάθησης που λαμβάνει χώρα εκτός της σχολικής αίθουσας, ξεχωριστά από το επίσημο σχολικό σύστημα. Με άλλα λόγια, έξω από τις παραμέτρους των παραδοσιακών μαθησιακών θεσμών και δομών. Έτσι, ένας εκπαιδευτικός μαζί με έναν μαθητή, “κρατούν” τις δραστηριότητές τους και τη μάθησή τους έξω από το επίσημο σύστημα. Οι όροι κοινοτική μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων, δια βίου μάθηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά στη μη τυπική εκπαίδευση (Khasnabis et al., 2010). Η μη τυπική μάθηση αφορά, την αναγνώριση του πόσο σημαντική είναι η μάθηση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση έξω από τα τυπικά εκπαιδευτικά θεμέλια, (Τι είναι η μη τυπική εκπαίδευση; , 2015). Επιπλέον, η μη τυπική εκπαίδευση χρησιμοποιείται στη διαδικασία της δια βίου εκπαίδευσης των ατόμων, ως προσθήκη, ως εναλλακτική προσέγγιση ή ως συμπληρωματική μέθοδος μάθησης στην τυπική εκπαίδευση. Δεν χρησιμοποιείται ως αντικατάσταση των τυπικών προσεγγίσεων. Η μη τυπική μάθηση εγγυάται την παροχή πρόσβασης στην εκπαίδευση σε όλα τα άτομα όλων των ηλικιών (Μη τυπική εκπαίδευση, 2020). Έτσι, η μη τυπική εκπαίδευση και μάθηση αναφέρονται σε έναν σχετικά μεθοδικό τύπο μάθησης, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα προσχεδιασμένος. Ομοίως με την τυπική μάθηση, η μη τυπική έχει ως στόχο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών καθηκόντων (Mok, 2011). 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι κατά τη διδασκαλία διαφορετικών μαθητών και διαφορετικά θέματα που μπορούν να διδαχθούν σε διαφορετικό περιβάλλον με διαφορετική προσέγγιση. Με την εισαγωγή της μη τυπικής μάθησης, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές γίνονται ίσοι. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται οι μαθητές να αποκαλούν τον δάσκαλο “κύριε” ή “κυρία” και το πρόγραμμα του μαθητή είναι εξίσου σημαντικό με το πρόγραμμα του δασκάλου. Η μη τυπική μάθηση εστιάζει στην ενδυνάμωση του μαθητή για να πετύχει περισσότερα και προκαλεί τόσο τον μαθητή όσο και τον εκπαιδευτικό να καταλήξουν σε μια ποικιλία ιδεών, να ακούσουν αλλά και να διαφωνήσουν μεταξύ τους (Spiteri, 2016). Είναι σημαντικό για όλους μας, να αναγνωρίσουμε τη μη τυπική μάθηση και εκπαίδευση ως απαραίτητο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να αναγνωρίσουμε την επιρροή που μπορεί να ασκήσει η μη τυπική μάθηση στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η μη τυπική μάθηση μπορεί να θεωρηθεί ως ουσιαστικό μέρος της έννοιας της δια βίου μάθησης και μπορεί να διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευόμενοι διατηρούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την προσαρμογή σε ένα επανειλημμένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η συλλογή μη τυπικών εργαλείων διδασκαλίας και διαφορετικών δομών μάθησης μπορεί να θεωρηθεί ως μια καινοτόμος και δημιουργική εναλλακτική λύση στα κλασικά και παραδοσιακά σχήματα διδασκαλίας. Τα οφέλη από την εισαγωγή μη τυπικών προσεγγίσεων περιλαμβάνουν την ευκαιρία να πειραματιστούν και να αναλάβουν ευθύνες μέσω της ενασχόλησης με τη μη τυπική εκπαίδευση- τη δυνατότητα να αναπτύξουν ενθουσιασμό και περιέργεια απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία- να μάθουν να συνεργάζονται σε μια ομάδα και να αναπτύσσουν δεξιότητες λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, μια εκπαιδευτική διαδικασία που βασίζεται στη μη τυπική μάθηση μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσω της πειραματικής διαδικασίας (Μη τυπική εκπαίδευση, 1999). Μέσω της ανάπτυξης των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων κάθε ατόμου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους. Μια υγιής κριτική στάση απέναντι στο περιβάλλον μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της ικανότητας μάθησης και “ανακάλυψης” του κάθε ατόμου (“Τι είναι η μη τυπική εκπαίδευση και γιατί είναι σημαντική”, 2018).