Σχετικά με

Διάρκεια Έργου: 01/12/20 – 31/05/2023

Αριθμός Έργου: 2020-1-FR01-KA201-079971

Το έργο «recreaMATHS», στοχεύει στη μετάβαση της διδασκαλίας των μαθηματικών στο νηπιαγωγείο, προσφέροντας στους νηπιαγωγούς και στους εκπαιδευτικούς τυπικής/μη-τυπικής εκπαίδευσης θετικών επιστημών ουσιαστικά, μη-τυπικά εργαλεία που μεταθέτουν την έμφαση από τις «δεξιότητες αριθμητικής» και τις «πρακτικές δεξιότητες και ασκήσεις» στη «γλώσσα των μαθηματικών», προσανατολίζοντας σε αυτήν την πτυχή τόσο το περιεχόμενο όσο και τη διδασκαλία του παραγόμενου υλικού.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, το «recreaMATHS» μαζί με τις εγγενείς του μεθοδολογίες επιδιώκουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

  1. Η δημιουργία μιας ξεχωριστής μαθηματικής προσέγγισης για νηπιαγωγούς, η οποία παρουσιάζει τα μαθηματικά όχι μόνο έως μια ικανότητα σχετικά με τους αριθμούς αλλά ως ένα κοινωνικοπολιτισμικό παράγωγο καθώς και ένα πολύπλευρο εκπαιδευτικό πεδίο, μέσω ενός ταξιδιού που επιδεικνύει την εφαρμοσιμότητά τους στην καθημερινή ζωή, στην τεχνολογία, στον πολιτισμό και τις τέχνες καθώς και μέσω της συσχέτισής τους με την ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομία. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί θα εφοδιαστούν με εναλλακτικές παιδαγωγικές μεθοδολογίες και σύγχρονες διεπιστημονικές καλές-πρακτικές ως προς την προσέγγιση απλών μαθηματικών εννοιών και συλλογισμού για προσχολικές ηλικίες, βοηθώντας έτσι τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες αναφορικά με τη «Μαθηματική Διατριβή, Λογική και Συλλογισμό».
  2. Η εξοικείωση των νηπιαγωγών με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογικών καινοτομιών (π.χ. τρισδιάστατη μοντελοποίηση, εκτύπωση, εκδοτικό λογισμικό) για την κατασκευή σύγχρονων μαθηματικών βοηθημάτων διδασκαλίας που εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και στόχους τους.
  3. Ο σχεδιασμός και η δημιουργία μιας ενταξιακής εκπαιδευτικής προσέγγισης κατάλληλης για μαθητές Κωφούς/ Βαρήκοους και με προβλήματα όρασης καθώς και για μαθητές με ΕΜΔ.

Υιοθετώντας μεθοδολογίες όπως «παιχνιδοκεντρική διδασκαλία» και «βιωματική μάθηση» καθώς και αφομοιώνοντας την έννοια των «μαθηματικών εκθέσεων/ μαθηματικών εκθεμάτων» που έχει καθιερωθεί ευρέως προκειμένου να πλαισιωθούν νοηματικά και να σκιαγραφηθούν τόσο το έργο όσο και το όραμα των πιο ευυπόληπτων Μαθηματικών Μουσείων παγκοσμίως, το έργο «recreaMATHS» φιλοδοξεί να εισάγει μαθηματικές μουσειακά-προσανατολισμένες μεθοδολογίες στις τάξεις του νηπιαγωγείου. Αυτή η απόφαση έχει βασιστεί στο σκεπτικό ότι η μαθηματική μουσειακή δραστηριότητα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την εικόνα των μαθηματικών, ειδικά μέσω της ανάπτυξης και της ενδυνάμωσης της δικής της γλώσσας, ξεχωριστής από αυτής της γλώσσας του σχολείου και της επιστημονικής εκλαΐκευσης.

4 Πνευματικά Παραδοτέα:

  • 1 μεθοδολογικός οδηγός για το σχηματισμό συνθετικών υλικών μιας συμπαγούς και συνεκτικής παιδαγωγικής προσέγγισης,
  • 5 μαθηματικά ηλεκτρονικά βιβλία για παιδιά (4-5 ετών) και 5 ηλεκτρονικά βιβλία για παιδιά 6-7 ετών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τάξεις νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Έναν βοηθό δημιουργίας μαθηματικών ηλεκτρονικών βιβλίων που αφορά τους εκπαιδευτικούς πάνω στις δημιουργικές, παιδαγωγικές και τεχνικές πτυχές της δημιουργίας εξατομικευμένων ηλεκτρονικών βιβλίων για μαθηματικά από το μηδέν.
  • 12 χειροπιαστά και 2 Ψηφιακά εκθέματα για νηπιαγωγεία, βασισμένα στις αρχές τις βιωματικής μάθησης και παιχνιδοκεντρικής διδασκαλίας.
  • Ένα μάθημα 20 ωρών για την τρισδιάστατη μοντελοποίηση, εκτύπωση και τη φωτογραμμετρία που εφοδιάζει τους νηπιαγωγούς με την κατάλληλη γνώση για τη χρήση λογισμικού με τη βοήθεια υπολογιστή με σκοπό το στοχασμό, το σχεδιασμό, την απεικόνιση και της εκτύπωση των δικών τους μαθηματικών βοηθημάτων διδασκαλίας και τρισδιάστατων εκθεμάτων. Ένας βοηθός δημιουργίας αποτελούμενος από χάρτες σχεδιασμού, οδηγίες επεξηγημένες σε βάθος και έτοιμα για εκτύπωση σχέδια (Τρισδιάστατα) των 12 μαθηματικών εκθεμάτων.